Přijímací řízení 2017/2018

Podávání přihlášek k 2. kolu přijímacímu řízení

V souladu s § 60 odst. 10 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) vyhlašujeme dne 15.5. 2017 2. kolo přijímacího řízení do učebních oborů.

Nabízíme volná místa do oborů:

 • 23-51-H/01 - Strojní mechanik (zámečník)
 • 23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel
 • 36-52-H/01 - Instalatér
 • 65-51-H/01 - Kuchař – číšník
 • 66-51-H/01 - Prodavač
 • 23-51-E/01 - Strojírenské práce
 • 65-51-H/01 - Stravovací a ubytovací služby

Informace a přihlášky ke studiu jsou k dispozici na:

 • studijním oddělení – Bc. Petr Braha – tel. 312 312 818
 • na sekretariátu školy – Bc. Hana Šlégrová – tel. 312 522 286
 • na internetových stránkách

Přihlášky je možné odevzdávat průběžně nejpozději do 30.6.2017.

1. kolo přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení naleznete ZDE.

Novinkou v přijímacím řízení ve školním roce 2017/2018 bude zejména:

 • sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání na 1. 3. 2017 na 1. kolo přijímacího řízení,
 • konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání,

V platnosti, jako v uplynulém školním roce, tak v prvním kole přijímacího řízení zůstává zejména:

 • podávání jen dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání),
 • vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. 4. 2017,
 • po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání),
 • vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou,

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017

Termín Aktivita
do 30. 9. 2016 Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro konání jednotných zkoušek podle § 60c odst. 1 školského zákona.
do 31. 1. 2017 Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).
do 1. 3. 2017 Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.
22. 4. - 30. 4. 2017 Stanovené období pro přijímací řízení v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou

Kritéria přijetí:

1. Žák musí mít ukončenou povinnou školní docházku v odpovídajícím typu ZŠ.

2. Žáci budou přijímáni podle průměrného prospěchu posledního hodnoceného pololetí.

3. Žák může být přijat do zvoleného oboru pouze tehdy, bude-li dostatečný počet uchazečů umožňujících třídu naplnit a otevřít.

4. Podmínkou přijetí do oborů s výukou cizího jazyka je jeho klasifikace na základní škole.

5. Podmínkou přijetí žáka je kladné vyjádření lékaře o schopnosti ke studiu zvoleného oboru bez zdravotního omezení. Vyjádření lékaře musí splňovat kritéria stanovená v příloze č. 2 Nařízení vlády č. 224/2007 Sb.

6. U žáků vycházejících z nižší než 9. třídy bude průměrný prospěch znevýhodněn koeficientem 1,25 za každý chybějící či neuzavřený ročník. Snížený stupeň z chování, nedostatečná či zaviněná chybějící klasifikace z některého z předmětů znamená zařazení žáka v pořadníku za žáky bez těchto problémů.

7. U oborů kategorie H je podmínkou alespoň úspěšně ukončení 8. ročníku základní školy. Případné výjimky posoudí škola.

8. Pořadí přihlášených žáků k přijetí se sestavuje po komplexním vyhodnocení všech uvedených podmínek současně.

9. Do oborů 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby a 23-51-E/01 Strojírenské práce určených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přednostně přijímáni žáci, kteří doloží vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. Ostatní uchazeči budou přijímáni výjimečně do naplnění kapacity 25%.

10. Žáci přijatí do potravinářských oborů (kuchař-číšník, cukrář, prodavač, kuchařské práce) musí předložit při nástupu do školy zdravotní průkaz.

11. Podáním přihlášky a akceptováním přijetí žák i zákonný zástupce žáka souhlasí s pravidly studia dané školním řádem, způsobem komunikace pomocí SMS a s orientační dechovou zkouškou žáka při podezření na jeho sníženou pozornost.

Postup při přijímání žáků

1. Žák dostane na ZŠ 2 přihlášky ke studiu na střední škole a 1 zápisový lístek. Vyplněné a lékařem potvrzené přihlášky zašle na vybrané střední školy do 1. 3. 2017. Obě přihlášky lze poslat na tutéž školu na různé obory. 2. Žák, který se hlásí odjinud než ze ZŠ, si může přihlášku stáhnout z www.iss-slany.cz a zápisový lístek si vyžádá Krajském úřadě Středočeského kraje, odboru školství. K přihlášce pak musí dodat kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ.

3. Koncem března budou rozeslány dopisy o zahájení správního řízení, kde bude oznámeno registrační číslo, pod kterým bude sdělen na veřejně přístupném místě ve škole a webových stránkách výsledek přijímacího řízení.

4. Přijímací řízení proběhne dne 22. 4. 2017 a výsledky budou zveřejněny na veřejně přístupném místě v budově školy a webových stránkách nejpozději do 26. 4. 2017 pod registračním číslem, které bylo přiděleno v dopise o zahájení správního řízení.

5. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí.

6. V posledním týdnu března si mohou zákonní zástupci zavolat na tel. 312 312 818 a zjistit průběžný předběžný výsledek přijímacího řízení.

7. Od 23. 4. 2017 se budou rozhodnutí vydávat na studijním oddělení proti podpisu plnoletého žáka nebo zákonného zástupce.

8. V případě, že je uchazeč přijat ke studiu, je jeho povinností do 10 dnů zaslat škole zápisový lístek, který již nelze vzít zpět. Tím škole potvrdí zájem studovat zvolený obor.

9. Další kola přijímacího řízení se budou konat za předpokladu volných míst na nabízené obory vzdělání. Termíny budou vyvěšeny na webových stránkách školy.

10. V případě dotazů volejte na tel. 312 522 286 p. Bc. Šlégrovou.

11. Škola nabízí pomoc při vyplnění přihlášky a související administrativě. Termín návštěvy počínaje 1. 2. 2017 si lze dojednat telefonicky na uvedených číslech nebo navštívit školu osobně během pracovní doby.

Kapacity oborů

Název oboru kód oboru počet žáků
Kuchař-číšník, kuchař 65-51-H/01 30
Cukrář 29-54-H/01 15
Prodavač 66-51-H/01 15
Strojní mechanik (Zámečník) 23-51-H/01 15
Instalatér 36-52-H/01 15
Truhlář 33-56-H/01 15
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 23-68-H/01 15
Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) 65-51-E/01 14
Strojírenské práce 23-51-E/01 14