Přijímací řízení 2019/2020

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 jsou ke stažení ZDE 

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

V souladu s § 60 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) vyhlašujeme přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 do učebních oborů:

23-51-H/01 - Strojní mechanik
23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel
33-56-H/01 - Truhlář
65-51-H/01 - Kuchař – číšník
66-51-H/01 - Prodavač
23-51-E/01 - Strojírenské práce

Informace a přihlášky ke studiu jsou k dispozici na:

studijním oddělení – Bc. Petr Braha – tel. 601 590 434
sekretariátu školy – Bc. Hana Šlégrová – tel. 312 522 286

Přihlášky je možné odevzdávat průběžně nejpozději do 14. června 2019.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 jsou ke stažení ZDE

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

V souladu s § 60 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) vyhlašujeme přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 do učebních oborů:

23-51-H/01 - Strojní mechanik
23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel
29-54-H/01 - Cukrář
33-56-H/01 - Truhlář
36-52-H/01 - Instalatér
65-51-H/01 - Kuchař – číšník
66-51-H/01 - Prodavač
23-51-E/01 - Strojírenské práce
65-51-E/01 - Stravovací a ubytovací služby

Informace a přihlášky ke studiu jsou k dispozici na:
studijním oddělení – Bc. Petr Braha – tel. 601 590 434
na sekretariátu školy – Bc. Hana Šlégrová – tel. 312 522 286

Přihlášky je možné odevzdávat průběžně nejpozději do 1. března 2019.

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Všeobecná ustanovení
Přijímací řízení v Integrované střední škole, Slaný, Hlaváčkovo nám. 673 se řídí § 59 a § 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou č.353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.

Předpokládané počty přijímaných žáků do učebních oborů:

Název oboru kód oboru počet žáků
Kuchař-číšník, kuchař 65-51-H/01 30
Cukrář 29-54-H/01 15
Prodavač 66-51-H/01 15
Truhlář 33-56-H/01 15
Strojní mechanik (Zámečník) 23-51-H/01 15
Instalatér 36-52-H/01 15
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 23-68-H/01 15
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 14
Strojírenské práce 23-51-E/01 14

Přijímací zkouška se nekoná!

Informace a přihlášky ke studiu jsou k dispozici na:

 • studijním oddělení – Bc. Petr Braha – tel. 601 590 434
 • na sekretariátu školy – Bc. Hana Šlégrová – tel. 312 522 286
 • na internetových stránkách

Přihlášky je možné odevzdávat průběžně nejpozději do 1. března 2019.

V platnosti, jako v uplynulém školním roce, tak v prvním kole přijímacího řízení zůstává zejména:

 • podávání jen dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání),
 • vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. 4. 2019,
 • po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí,
 • vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou.

Kritéria přijetí:

 1. Žák musí mít ukončenou povinnou školní docházku v odpovídajícím typu ZŠ.
 2. Žáci budou přijímáni podle průměrného prospěchu posledního hodnoceného pololetí.
 3. Žák může být přijat do zvoleného oboru pouze tehdy, bude-li dostatečný počet uchazečů umožňujících třídu naplnit a otevřít.
 4. Podmínkou přijetí žáka je kladné vyjádření lékaře o schopnosti ke studiu zvoleného oboru bez zdravotního omezení. Vyjádření lékaře musí splňovat kritéria stanovená v příloze č. 2 Nařízení vlády č. 224/2007 Sb.
 5. U oborů kategorie H je podmínkou úspěšné ukončení alespoň 8. ročníku základní školy. Případné výjimky posoudí škola.
 6. Do oborů 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby a 23-51-E/01 Strojírenské práce jsou přijímáni zejména žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (s doporučením školského poradenského zařízení), ale jsou i pro ostatní žáky.
 7. Škola nemá podmínky pro vzdělávání dívek ve strojírenských oborech - mechanik opravář motorových vozidel, strojní mechanik, instalatér, truhlář a strojírenské práce.
 8. Podáním přihlášky a akceptováním přijetí žák i zákonný zástupce žáka souhlasí s pravidly studia dané školním řádem, způsobem komunikace pomocí SMS a s orientační dechovou zkouškou žáka při podezření na jeho sníženou pozornost.

Postup při přijímání žáků

 1. Žák dostane na ZŠ 2 přihlášky ke studiu na střední škole a 1 zápisový lístek. Vyplněné a lékařem potvrzené přihlášky zašle na vybrané střední školy do 1. 3. 2019. Obě přihlášky lze poslat na tutéž školu na různé obory.
 2. Žák, který se hlásí odjinud než ze ZŠ, si může přihlášku stáhnout z www.iss-slany.cz a zápisový lístek si vyžádá na Krajském úřadu Středočeského kraje, odboru školství. K přihlášce pak musí dodat kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ.
 3. Koncem března budou rozeslány dopisy o zahájení správního řízení, kde bude oznámeno registrační číslo, pod kterým bude sdělen na veřejně přístupném místě ve škole a webových stránkách výsledek přijímacího řízení.
 4. Přijímací řízení proběhne dne 22. 4. 2019 a výsledky budou zveřejněny na veřejně přístupném místě v budově školy a webových stránkách nejpozději do 26. 4. 2019 pod registračním číslem, které bylo přiděleno v dopise o zahájení správního řízení.
 5. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí.
 6. V posledním týdnu března si mohou zákonní zástupci zavolat na tel. 312 312 818 a zjistit průběžný předběžný výsledek přijímacího řízení.
 7. Od 23. 4. 2019 se budou rozhodnutí vydávat na studijním oddělení proti podpisu plnoletého žáka nebo zákonného zástupce.
 8. V případě, že je uchazeč přijat ke studiu, je jeho povinností do 10 dnů zaslat škole zápisový lístek, který již nelze vzít zpět. Tím škole potvrdí zájem studovat zvolený obor.
 9. Další kola přijímacího řízení se budou konat za předpokladu volných míst na nabízené obory vzdělání. Termíny budou vyvěšeny na webových stránkách školy.
 10. V případě dotazů volejte na tel. 312 522 286 p. Bc. Šlégrovou.
 11. Škola nabízí pomoc při vyplnění přihlášky a související administrativě. Termín návštěvy počínaje 1. 2. 2019 si lze dojednat telefonicky na uvedených číslech nebo navštívit školu osobně během pracovní doby.