Školní řád

I. Obecná ustanovení

 1. Tento řád doplňuje pouze ty oblasti, které nejsou jednoznačně stanoveny a určeny platnými zákony, předpisy a navazujícími vyhláškami.
 2. Žáci školy starší 15 let jsou ze zákona za své jednání a jeho následky odpovědni (s přihlédnutím ke schopnostem adekvátním věku) a škola k nim bude takto přistupovat. Po dovršení zletilosti na tyto žáky přechází automaticky všechna práva a povinnosti zákonného zástupce a žáci jsou bez výjimky a omezení trestně právně odpovědni sami za sebe.
 3. Termín ZZ používaný v dalším textu automaticky zahrnuje zletilého žáka či zákonného zástupce nezletilého žáka, nebude-li výslovně stanoveno jinak.
 4. Školní řád platí během celého školního roku na všech školních pracovištích, prostorách a na všech akcích pořádaných školou. Na smluvních pracovištích se žáci navíc řídí jejich veškerými vnitřními předpisy a ustanoveními.
 5. Obrazové záznamy ze života školy budou na požádání poskytnuty dotyčným žákům.
 6. Pravidla a podmínky pro splnění odložené klasifikace a komisionálních zkoušek jsou stanovena v klasifikačním řádu.

II. Práva a povinnosti

 1. Žák přijetím a nástupem ke studiu na sebe bere povinnost vzdělávat se ve zvoleném oboru podle pravidel a postupů stanovených školou a jí vydanými předpisy a řády.
 2. Žák se chová civilizovaně, slušně a ohleduplně a dbá na dobrou pověst školy. Při pochybnostech se především obrací na pracovníky školy.
 3. Volný čas žáka škola neorganizuje, neschvaluje a neřídí a ani jej nepromítá do jeho hodnocení. Mimoškolní akce a aktivity jsou osobní záležitostí žáka (včetně brigád), pokud jejich průběh či dopad nenarušuje průběh a výsledky výchovně vzdělávacího procesu.
 4. ZZ mají právo nahlížet do osobního spisu svého syna, dcery či vlastního
 5. Obsah osobního spisu chrání zákon. Správu údajů zajišťuje pověřený pracovník a přístup do spisu povoluje mimo uvedené případy pouze ředitel školy.
 6. Zákonnou povinností žáka (ZZ) je škole včas oznamovat změny v osobních údajích, telefonických kontaktů žáka i zákonných zástupců, bydlišti, soudních rozhodnutích a zdravotním doloženém stavu. Informace bude probíhat prostřednictvím třídních učitelů, u citlivých údajů dle úvahy ZZ lze informovat výchovného poradce nebo přímo ředitele školy.
 7. Žáci či zákonní zástupci mají možnost se obrátit při řešení i osobních problémů a potíží na třídního učitele, učitele odborného výcviku, výchovného poradce nebo přímo ředitele školy. Údaje jsou důvěrné.
 8. Pro stížnosti, podněty a připomínky je stanoven pracovník k jejich evidenci a zajištění dalšího postupu.
 9. Práva ZZ o účasti na řízení a chodu školy upravuje zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a navazující legislativa.

III. Spolupráce školy, žáka a zákonných zástupců

 1. Pro informaci škole mohou ZZ použít žákovskou knížku, či jakýkoliv jiný způsob komunikace (telefon, SMS, email apod.). Za autentičnost sdělení zodpovídá odesílatel.
 2. Všechny obecné informace o škole, akcích a podstatných změnách v průběhu školního roku jsou průběžně umísťovány na www stránkách školy.
 3. Pro zlepšení vzájemné komunikace bude škola všechny informace včetně upozornění a výchovných opatření zasílat formou SMS na autorizovaný mobil, jehož číslo sdělí ZZ škole. Z tohoto čísla budou stejnou cestou akceptovány omluvy.
 4. Klasifikace žáků vychází z komplexního hodnocení získaných poznatků a jejich aplikací a schopností používání. Prvořadým kritériem je spolehlivost, ochota, slušnost, vstřícnost a uplatněné pracovní nasazení. Podrobnosti jsou stanoveny v klasifikačním řádu, uvedeném dále. Průběžné informace kromě žákovské knížky lze ověřit telefonicky.

IV. Provoz a režim školy

 1. Teoretická výuka začíná v 07.50 a končí v 13.55. Žáci jsou povinni být na vyučování včas, připraveni a vybaveni. Ve škole se přezouvají.
 2. Odborný výcvik ve školních prostorách začíná v 07.30 a končí nejpozději v 14.00. Na smluvních pracovištích se práce navíc řídí jejich provozními požadavky, řády a předpisy.
 3. Smluvní pracoviště vybírá, schvaluje a určuje škola. Jejich svévolná a zaviněná ztráta bude posuzována jako zásadní nespolehlivost a hrubé porušení povinností žáka s dalším postihem.
 4. Opakovaná zaviněná ztráta pracoviště neumožňuje pokračovat ve studiu zvoleného oboru.
 5. Odborný výcvik probíhá ve stejné dny jako teoretická výuka. Na smluvních pracovištích nelze nahrazovat určenou činnost prací o sobotách či nedělích. Mimořádné výjimky jsou v pravomoci vedoucího učitele odborného výcviku.
 6. Za produktivní práci náleží při odborném výcviku žákům odměna. Produktivní prací se rozumí taková činnost, která přináší smluvnímu pracovišti finanční přínos nebo úsporu. Tyto částky škola upravovat nebude.
 7. Za elektronická zařízení a další cennosti přinášené do školy si zodpovídají sami žáci a přijímají taková opatření, aby k jejich poškození, ztrátě či zcizení nemohlo dojít.
 8. Do školy je zakázáno nosit jakékoliv nebezpečné předměty, nevhodný propagační či jiný materiál a tiskoviny a jakékoliv omamné a psychotropní látky. Porušení zákazu bude předáváno k řešení městské policii, Policii ČR či přestupkové komisi dle místa bydliště k řešení.

V. Omlouvání nepřítomnosti

 1. Při nepředpokládané nepřítomnosti žák či jeho zákonný zástupce podá ihned zprávu škole a v případě odborného výcviku na smluvním pracovišti se omluví telefonicky i tam. Do tří dnů po obnovení docházky budou příčiny nepřítomnosti omluveny. Nedodržení bude posuzováno jako nedbalost žáka a porušení školního řádu.
 2. Plánovanou návštěvu lékaře oznámí žák nebo zákonný zástupce předem.
 3. Při delší neomluvené absenci musí škola ze zákona vzít na vědomí ukončení docházky dle § 68 zákona č. 561/2004 Sb.
 4. Rodinné důvody k uvolnění vyřizuje třídní učitel, při více dnech se předkládá řediteli školy. Měsíčně lze takto žáka uvolnit na maximálně tři dny. Výjimky na základě žádosti ZZ povoluje individuálně ředitel školy. Pokud jsou omluvy z rodinných důvodů opakovaně využívány bez vážných důvodů, může jejich měsíční maximum třídní učitel snížit.
 5. K informaci lze použít již uvedený autorizovaný mobil, případně telefonický kontakt na příslušného učitele. Čísla jsou k dispozici v žákovské knížce.

VI. Výchovná opatření

mají motivační a preventivní charakter, pro jejich ukládání platí následující pravidla a postupy:

 • napomínání třídního učitele se ukládá za opakované pozdní příchody, narušování vyučovacího procesu,
 • důtka třídního učitele se ukládá za neplnění příkazů, nedbalost při omlouvání, úmyslné vynechání přezkoušení, závažné neplnění zadaných úkolů a obdobné prohřešky,
 • důtka ředitele školy se ukládá za zásadní drzost vůči zaměstnancům školy, za kouření v prostorách školy, použití mobilu, závažné porušení školního řádu, zaviněnou ztrátu pracoviště odborného výcviku a další hrubá provinění. U oborů s přiznaným stipendiem je současně toto na dva měsíce zastaveno
 • pochvala třídního učitele,
 • pochvala ředitele školy,
 • zpráva o těchto opatřeních bude sdělena zákonnému zástupci pomocí SMS ihned

VII. Hygiena a bezpečnost práce

 1. Žáci jsou v zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví ostatních povinni dodržovat všechny hygienické, protipožární a bezpečností předpisy a zákazy jak ve škole, tak i na všech pracovištích, na nichž plní výukový proces a rovněž na všech akcích pořádaných školou.
 2. Žáci jsou povinni okamžitě hlásit všechny skutečnosti, odporující uvedeným předpisům, riziková chování a zranění a možnosti vzniku požárů, jejichž jsou svědky, nejbližšímu pedagogickému pracovníkovi.
 3. Opustit určené pracoviště či výukové místo bez vědomí a souhlasu výchovného pracovníka je nepřípustné, za následky nemůže škola nést odpovědnost
 4. 4. Žáci mají povinnost neprodleně (= ihned) hlásit veškeré vlastní úrazy či zranění vzniklá v souvislosti s výukou či pobytem na vyhrazených pracovištích.
 5. 5. Žáci jsou rovněž povinni nejpozději následující den hlásit škole všechny vlastní úrazy vzniklé mimo školu
 6. Při podezření, že žák není schopen dodržovat bezpečnostní předpisy vůči sobě či kolektivu a může tím ohrožovat sebe či okolí, případně vykazuje příznaky ovlivnění pozornosti léčivy či omamnými psychotropními látkami, bude z dalšího procesu výuky uvolněn a předán ZZ k dalšímu řešení. Povinnost omluvy tím neodpadá.
 7. Žáci jsou povinni při vyhrazených činnostech určených školou používat předepsaný pracovní oděv a ochranné pomůcky. Při nedodržení se bude postupovat podle předchozího odstavce.
 8. Ve škole a na všech školních pracovištích mají všichni žáci zakázáno nosit jakékoliv pokrývky hlavy s výjimkou předchozího bodu 7), používat bez souhlasu pedagogického pracovníka mobilní telefony a obdobná komunikační zařízení a pořizovat zvukové či obrazové záznamy.
 9. Úmyslné a zaviněné přestupky proti pravidlům BOZP a PO budou považovány za závažné a hrubé porušování tohoto řádu a podle míry ohrožení případně řešeny podle správního řádu (podmíněné vyloučení, vyloučení).

VIII. Zacházení s majetkem a jeho ochrana

 1. Žáci jsou povinni zacházet s majetkem školy i majetkem těch pracovišť, na nichž výuka probíhá, způsobem obvyklým a vyvarovat se jejich poškozování.
 2. Za úmyslné škody jsou žáci prostřednictvím ZZ ze zákona odpovědni a povinni ji uhradit v celém rozsahu.
 3. Žáci jsou povinni všechny vzniklé škody a jejich příčinu okamžitě hlásit pedagogickému pracovníkovi.
 4. Po skončení výuky jsou společné prostory (vchod, chodby, kanceláře, počítače a ostatní vybavení) monitorovány s krátkodobým uložením. Pohyb a pobyt žáků a pracovníků v této době je možný jen s vědomím vedení školy, neboť prostory jsou hlídány Městskou policií Slaný.

IX. Opatření k používání vlastních elektronických zařízení žáků v ISŠ Slaný

 1. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují jej činnostmi, které jsou v rozporu s požadavky pedagogického pracovníka.
 2. Během vyučovací hodiny žáci nesmí používat mobilní telefony ani jiná vlastní elektronická zařízení žáků nesouvisející bezprostředně s výukou.
 3. Mobilní telefon musí být během vyučovacích hodin vypnutý.
 4. Vyučující má právo požadovat po žácích, aby uvedenou techniku v průběhu výuky odložili na vyhrazené místo
 5. Dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů je zakázáno bez prokazatelného souhlasu učitele či pracovníků školy pořizovat během výuky, o přestávkách a činnostech organizovaných školou jakýkoliv obrazový nebo zvukový záznam. V případě nedodržení jde o porušení zákona s trestně právními důsledky.
 6. Připojení k internetu pro žáky školy prostřednictvím školní Wi-Fi sítě není možné.
 7. Vlastní elektronická zařízení žáků neslouží jako předepsaná podpora výuky a škola nenese odpovědnost při jejím poškození či ztrátě. Výjimky jsou v pravomoci vyučujícího daného předmětu
 8. Nerespektování zákazu a neuposlechnutí pokynu učitele nebo jiného pracovníka školy je považováno za svévolné narušení výuky.

X. Náměty, dotazy a připomínky

 1. Žáci či jejich ZZ se mohou se svými podněty, dotazy či připomínkami a nápady obrátit na určené pracovníky školy, případně se obrátit se žádostí o zprostředkování pomoci na kteréhokoliv pracovníka.
 2. Veškerou administrativu, potvrzení a studijní záležitosti vyřizují: Bc. Hana Šlégrová, Marcela Frycová
 3. Kontakty školy: Tel: 312 522 286, Email: skola@iss-slany.cz, www.iss-slany.cz
 4. Podrobnosti o škole, včetně aktuálních sdělení, školních vzdělávacích programech a řádech jsou uveřejněny na www.iss-slany.cz.

XI. Osobní spis žáka

 1. Zakládá se při přijetí žáka a archivuje se po ukončení docházky. Údaje v něm jsou chráněny a přístup k nim vymezen zákonem.
 2. Do osobního spisu se zakládají záznamy o všech závažných přestupcích během docházky, o získaných pochvalách, veškeré podklady stanované správním řádem, evidence hodin hodnocených jako nezájem o výuku a vyhýbání se uložené práci, zdravotní vyjádření a nálezy odborných pracovišť a další vážné a zásadní údaje. Současně se vede evidence veškerých kontaktů a sdělení.

Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018

Ing. Jaroslava Cvrčková, ředitelka školy