Zásady zpracování osobních údajů

Naše škola, Integrovaná střední škola, Slaný, Hlaváčkovo nám. 673, podnikla za účelem zajištění souladu s nařízením parlamentu a Rady EU 2016/679 ( dále jen GDPR) nezbytné kroky k posílení bezpečnosti a důvěrnosti zpracovávaných údajů a ke splnění všech předepsaných povinností dle metodických pokynů MŠMT.

V souladu s GDPR zpracováváme osobní údaje podle těchto zásad:

1. Zákonnost a transparentnost – osobní údaje zpracováváme jen v případě, že je k tomu legitimní důvod (např. zákonná povinnost, plnění smlouvy, ochrana našich zájmů, ochrana zájmů třetích osob nebo udělený souhlas subjektu údajů.

2. Účelové omezení – shromažďujeme osobní údaje jen pro konkrétní, výslovně vyjádřené a legitimní účely (viz výše).

3. Minimalizace údajů – zpracování osobních údajů provádíme pouze v míře a rozsahu, který je nezbytný ve vztahu k danému účelu.

4. Omezení uložení – údaje držíme pouze po nezbytně nutnou dobu

5. Integrita a důvěrnost – zavedli jsme dostatečné technické a organizační opatření k ochraně osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou změnou nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

V případě, že provádíme zpracování, jehož účelem není splnění zákonem předepsaných povinností, jedná se o zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme výslovný, svobodným, konkrétní a informovaný souhlas subjektů údajů (zaměstnanců, žáků, resp. zákonných zástupců). Jedná se zejména o zpracování osobních údajů žáků pro přihlašování so soutěží, mimoškolní aktivity, výlety, exkurze nebo sportovní akce. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a souhlas lze kdykoli odvolat či využít další práva, která jsou v písemném souhlasu přesně popsána.

Všichni zaměstnanci a osoby, které mají v rámci činnosti naší školy přístup k osobním údajům, jsou řádně proškoleni a seznámeni s pravidly bezpečnosti a důvěrnosti při nakládání s osobními údaji.

V případě, že budete mít k rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů na naší škole jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat telefonicky na čísle 312 522 286 nebo e-mailem skola@iss-slany.cz.